Asociácia slovenských študentov práva

Asociácia slovenských študentov práva

Mlynská 27
05934 Spišská Teplica
IČO: 42080371

Informácie o inštitúcii Asociácia slovenských študentov práva

 

O nás

 

Občianske združenie Asociácia slovenských študentov práva („ASŠP“) bolo založené v roku 2007 s hlavným cieľom podporovať zlepšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu na slovenských právnických fakultách, rozvíjať akademické a osobnostné schopnosti jeho členov, ako aj vytvárať ďalšie podmienky pre pozitívny rozvoj slovenského právneho prostredia.

ASŠP je odbornou a záujmovou organizáciou slovenských študentov a absolventov práva, ktorá vykonáva svoju činnosť nezávisle od všetkých vysokých škôl, ako aj ostatných štátnych a neštátnych subjektov.

Členskú základňu tvoria študenti a absolventi slovenských právnických fakúlt. Svojimi aktivitami sa zameriava na územie celej Slovenskej republiky.

 

Naša činnosť

 

Oblasti činnosti združenia

 • akademické aktivity venované právnemu vzdelávaniu, najmä prepojením teórie a praxe
 • zlepšovanie podmienok pre uplatnenie absolventov na trhu práce
 • zastrešovanie mladých právnikov a študentov práva za účelom ich vzájomného vzdelávania a podpory ich vedomostného a osobnostného rastu
 • podpora nadaných študentov práva a vytváranie podmienok na rozvíjanie ich schopností
 • zlepšovanie kvality právneho prostredia na Slovensku a podpora rozvoja občianskej spoločnosti
 • podpora spoločenskej zodpovednosti študentov a absolventov práva
 • monitorovanie a hodnotenie kvality a výkonu činnosti slovenských právnických fakúlt
 • aktívna podpora reformy vysokoškolského vzdelávania na Slovensku so zámerom zlepšenia jeho kvality, prístupnosti, konkurencieschopnosti a hospodárnosti; združenie sa zároveň snaží vytvárať predpoklady pre prepojenie a spoluprácu súkromného sektora a vysokých škôl
 • snaha o odstránenie nezákonného a nespravodlivého vyberania poplatkov
 • osvetová, výchovná, vzdelávacia, publikačná a poradenská činnosť v oblasti práva a ekonómie v záujme zvyšovania právneho a ekonomického povedomia obyvateľstva
   • organizácia verejných konferencií, odborných prednášok, seminárov a workshopov
   • tvorivé voľnočasové a spoločenské aktivity zamerané na rozvíjanie harmonickej osobnosti, vedomostí a tvorivosti členov
   • poradenská a osvetová činnosť medzi obyvateľmi, poskytovanie odborných konzultácií, usmernení a rád, konkrétne podnety pre riešenie aktuálnych problémov
   • finančná podpora nadaných študentov práva formou štipendií
   • publikačná činnosť
   • aktivity na podporu absolventov právnických fakúlt pri uplatňovaní sa na trhu práce
   • bezplatné právne poradenstvo
   • iné aktivity

Kde nás nájdete?

Zobrazit